Pravidla soutěže pořadané společností Arridere s.r.o.I. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost Arridere s.r.o.se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ: 043 74 525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246613 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel soutěže“)
 

II. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat v termínu od 25.10.2017 10:00 hodin do 26.10.2017 12:30 hodin (takto specifikovaná doba dále také jako „Doba trvání soutěže) na veletrhu práce Profesia days 2017 (dále jen „Veletrh Profesia“).


III. ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým či přechodným pobytem na území České republiky, která splní stanovená pravidla a podmínky soutěže (dále jen „Účastník“).

2. Soutěže se může účastnit každý Účastník, který v období trvání soutěže splní veškeré podmínky dle těchto pravidel.

3. Účastník není oprávněn se účastnit soutěže jakýmkoliv příspěvkem, jehož umístění na FB stránku, sdílení na sociální síti Facebook nebo jiné užití v rámci soutěže by jakýmkoliv způsobem neoprávněně zasahovalo do jakýchkoliv osobnostních, autorských či jiných duševních práv jakýchkoliv osob. Jakýkoliv takový příspěvek je Pořadatel oprávněn ze soutěže vyloučit, a to i při pouhém podezření na jakékoliv porušování právní třetích osob.

4. Účastník se nesmí soutěže účastnit jakýmkoliv příspěvkem, který by obsahoval jakoukoliv reklamu, propagaci politických stran či hnutí, vulgární či obscénní výrazivo nebo který by byl jakýmkoliv jiným způsobem způsobilý poškodit dobré jméno Pořadatele. Jakékoliv takové příspěvky je Pořadatel oprávněn dle svého uvážení ze soutěže vyloučit.

5. Umístěním svého příspěvku na FB stránku Pořadatele uděluje účastník Pořadateli právo užít příspěvek v rámci soutěže a pro svoji jinou činnost, tj. zejména umístit jej na FB stránku.

6. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

7. Účastníci jsou oprávněni sdílet své příspěvky prostřednictvím sítě Facebook.

8. Vítězem soutěže se stane účastník, jehož příspěvek Pořadatel vyhodnotí jako nejlepší.

9. Do soutěže budou zařazeny pouze ty Účastníci, kteří řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými účastníky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, cena jí nenáleží. Stejně tak cena nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání ceny. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

10. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě internet nebo sítě Facebook).

IV. PRINCIP SOUTĚŽE
1. Pro účast v soutěži musí Účastník v Době trvání soutěže splnit všechny následující podmínky:
a) vyfotografovat se u stánku společnosti Arridere s.r.o. na Veletrhu Profesia (stánek č. 327 s hastagem „#MOJEPRACESUSMEVEM “,
b) fotografii označit jako @Arridere a připojit hastag #ARRIDERE,
c) stát se fanouškem  stránky Arridere na sociální síti Facebook.

2. Z fotografií Účastníků, kteří splní veškeré podmínky soutěže, Pořadatel po uplynutí Doby trvání soutěže vylosuje výherce .


V. CENA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHRY
1. Cena pro výherce je dron 3DR Solo.

2. Výherce bude vyhlášen a cena bude Pořadatelem výherci předána 26. 10. 2017 o 13:30 na hlavním pódiu Veletrhu Profesia. V případě, že se výherce z jakéhokoliv důvodu v době vyhlášení o výhru nepřihlásí/výhru si v době vyhlašování nepřevezme, vyhrazuje si Pořadatel právo vybrat jiného/dalšího výherce.

3. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích či jakkoliv směňovat. Výhra je nepřenosná. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo závazky související s účastí v soutěži na straně Účastníka či s užíváním výhry na straně výherce.
 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání ceny.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.


VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník soutěže svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Účastník svojí účastí v soutěži vyjadřuje souhlas se zařazením svých osobních údajů jím poskytnutých (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a kontaktní adresa) (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím správce či jím zjednaného zpracovatele pro potřeby vyhodnocení příslušné soutěže, předání výher a pro marketingové účely související s konáním soutěže, a to na dobu do uplynutí tří let ode dne ukončení soutěže.

3. V případě získání výhry Účastník umožní Pořadateli pořízení obrazových záznamů své osoby a dává v souladu s §§ 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku svůj souhlas k užití své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „Snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního anebo územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel Snímek v souladu s jeho určením poskytne.

4. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může Účastník obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo předčasně ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit tato pravidla, jakož i právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to bez jakéhokoliv omezení. Případná změna pravidel soutěže nebo ukončení soutěže budou oznámeny na stránkách www.arridere.cz .  

2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že Účastník porušuje pravidla soutěže nebo že Účastník dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, případně jestliže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z jiných Účastníků či jiné osoby, které dopomohli danému Účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

3. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, který sdílí své soutěžní příspěvky prostřednictvím sociální sítě Facebook a jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka provozovatele Facebook.

4. Soutěže není nikterak sponzorované, spravované nebo přidružené k elektronické sociální síti Facebook. Účastník akce je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s konáním soutěže nemůže uplatňovat žádné nároky či jiná práva vůči sociální síti Facebook.

5. Pravidla soutěže jsou po Dobu trvání soutěže k dispozici na adrese www.arridere.cz/pravidla-souteze.